Farligt Gods

Farligt gods är ämnen eller föremål som kan skada människor och andra levande organismer, egendom eller miljö.

Transporter av farligt gods styrs av en mängd olika regelverk, både på nationell och internationell nivå, de flesta av dem bygger på FN:s Rekommendationer om Transport av Farligt Gods. För de olika transportslagen finns till exempel IATA:s föreskrifter om farligt gods (”DGR”), Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (”RID”), Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (”ADR”) och IMO:s Internationella Sjötransport av farligt gods (IMDG-koden). Gemensamt för dessa är att de reglerar hur farligt gods skall förpackas, märkas, hanteras och transporteras.

Scanlog har kunskaper i att hantera alla typer av farligt gods och stor erfarenhet av de krav som finns för olika typer av transportsätt och klasser av farligt gods, från sprängämnen till radioaktiva material. Flera medarbetare är utbildade och certifierade i hantering av flygfrakt av farligt gods enligt DGR och i hantering av sjöfrakt i enlighet med IMDG-koden.

Scandinavian Logistics Partners fungerar också som förtroendemäklare för M/S Sigrid – ett svenskflaggat INF klass 3 fartyg idealisk för IMO 7 laster, liksom för övrigt IMDG klassat gods och projektlaster.

Huvudansvarig för farligt gods:
Huvudansvarig för farligt gods:
Ansvarig för befraktning av M/S Sigrid:

Få Prisförslag

Kontakta oss